Siparişleriniz aynı gün kargoda!

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Tamara BbeautyShop & Coffee

 

KVKK AYDINLATMA METNİ

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Tamara Beauty Shop & Coffee / Gafur Emre ATALAY olarak, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan siz değerli müşterilerimiz, üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz dahil olmak üzere şirketimiz ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. 

Veri Sorumlusu sıfatıyla, kanun gereğince işbu Aydınlatma Metni vasıtasıyla veri işleme faaliyetimiz hakkında sizleri bilgilendirmek, bu kapsamda sahip olduğunuz hakları bildirmek isteriz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLARLA TOPLANMAKTA VE İŞLENMEKTEDİR?

 

Şirketimiz, kişisel verilerinizi Kanuna uygun şekilde aşağıda yer verilen amaçlarla işlemektedir.

 1. Ürün, hizmet alımı ve benzeri işlemleri bizzat veya temsilci aracılığıyla gerçekleştiren müşterilerimizin kimlik bilgilerini teyit etmek,
 2. Elektronik veya fiziki ortamda ilgili kişilerle iletişim sağlamak,
 3. İlgili mevzuat hükümleri ve taraf olunan sözleşmeler gereğince üstlenilen yükümlülükleri yerine getirmek ve yasal haklara başvurmak,
 4. Faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi,
 5. Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verebilmek,
 6. Üyelik kaydını gerçekleştirmek,
 7. Müşterilerimize, web sitesi/mobil uygulamalardaki üyelerimize ve ziyaretçilerimize beklentileri ve istekleri doğrultusunda ilgilenebilecekleri ürünlerimiz ve kampanyalarımız hakkında bilgi verebilmek,
 8. Web sitesi/mobil uygulamalar ve sair surette alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek, müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için bizzat veya anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek, trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak,
 9. Daha güvenli bir alışveriş ortamı sağlamak amacıyla web sitesi/mobil uygulamaların güvenliğini sağlayabilmek,
 10. Web sitesi/mobil uygulamalar ve sair surette oluşturulan siparişlere ilişkin süreçlerin yönetilmesi ve yürütülmesi, sonuçlandırılması, müşterilerimize siparişleri hakkında güncel bilgi verilmesi, teslimat durumu hakkında SMS ve E-Posta gönderilmesi,
 11. Satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülebilmesi,
 12. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 13. Hukuk işleri, talep ve şikayetlerin takibi ve sonuçlandırılması

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel veriler ve toplanma amaçları, sunulan hizmet ve kurulan sözleşmelere göre değişiklik arz edebilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA PAYLAŞILMAKTADIR?

Kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, Kanun’un 8. ve 9. maddeleri uyarınca ilgili kişilerin izni dahilinde gerçekleştirilmekte ve kural olarak ilgili kişinin onayı olmaksızın kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte Kanun’da sayılan bazı hallerde ilgili kişinin rızası aranmaksızın kişisel verilerin paylaşılabileceği öngörülmüştür.

Bu kapsamda; mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz gereğince, talep edilmesi halinde kişisel verileriniz adli merciiler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır. Ürün ve hizmetlerimizin en iyi şekilde sunulması, sözleşmeden ve mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, verilen hizmetlerin takibi ve denetimi, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, web sitesi-mobil uygulamalarımızın ve sizlere ait kişisel verilerin güvenliğini sağlamak ve üst düzey bir alışveriş deneyimi oluşturmak amaçlarıyla anlaşmalı tedarikçilerimize, hukuk danışmanlarımıza ve iştiraklerimize kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.


KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ YÖNTEMLER İLE TOPLANMAKTADIR?

Kişisel verileriniz; çağrı merkezimiz, kurumsal web sitemiz, mobil sitemiz veya e-posta, SMS veya diğer yollarla ya da ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci süresi içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, web sitemizi ziyaret ettiğiniz esnada sunucularımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları, fiziksel formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanmakta ve depolanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ HUKUKİ SEBEPLERE DAYANILARAK İŞLENMEKTEDİR? 

Kural olarak, kişisel verilerinizin işlenebilmesi için açık rızanızın bulunması gerekmektedir. Açık rıza, belirli ve açık bir konuda ilgili kişinin doğru bir şekilde bilgilendirilmesi ile bu hususta işlem tesisine izin vermesi olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte Kanun’un 5/2 maddesi ile açık rıza bulunmaksızın veri işlenebileceği haller belirtilmiştir. Bu hallerden en az bir tanesinin mevcut olması halinde, ilgili kişinin rızasına başvurmaksızın veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilebilir. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Kanun’un 5/2 maddesinde belirtilen şu hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:

 

1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

2. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

3. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, 

4. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

5. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasıdır.


KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN KANUN KAPSAMINDA HAKLARI NELERDİR? 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri.

1. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Belirtilen haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen e-posta adresimize kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca daha önce bildirilen ve sistemimize kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak gönderebilirsiniz. Aynı zamanda kayıtlı posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgelerle ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 Tamara Beauty Shop & Coffee / Gafur Emre ATALAY olarak, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan siz değerli müşterilerimiz, üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz dahil olmak üzere şirketimiz ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. 

Veri Sorumlusu sıfatıyla, kanun gereğince işbu Aydınlatma Metni vasıtasıyla veri işleme faaliyetimiz hakkında sizleri bilgilendirmek, bu kapsamda sahip olduğunuz hakları bildirmek isteriz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLARLA TOPLANMAKTA VE İŞLENMEKTEDİR?

 

Şirketimiz, kişisel verilerinizi Kanuna uygun şekilde aşağıda yer verilen amaçlarla işlemektedir.

 1. Ürün, hizmet alımı ve benzeri işlemleri bizzat veya temsilci aracılığıyla gerçekleştiren müşterilerimizin kimlik bilgilerini teyit etmek,
 2. Elektronik veya fiziki ortamda ilgili kişilerle iletişim sağlamak,
 3. İlgili mevzuat hükümleri ve taraf olunan sözleşmeler gereğince üstlenilen yükümlülükleri yerine getirmek ve yasal haklara başvurmak,
 4. Faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi,
 5. Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verebilmek,
 6. Üyelik kaydını gerçekleştirmek,
 7. Müşterilerimize, web sitesi/mobil uygulamalardaki üyelerimize ve ziyaretçilerimize beklentileri ve istekleri doğrultusunda ilgilenebilecekleri ürünlerimiz ve kampanyalarımız hakkında bilgi verebilmek,
 8. Web sitesi/mobil uygulamalar ve sair surette alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek, müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için bizzat veya anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek, trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak,
 9. Daha güvenli bir alışveriş ortamı sağlamak amacıyla web sitesi/mobil uygulamaların güvenliğini sağlayabilmek,
 10. Web sitesi/mobil uygulamalar ve sair surette oluşturulan siparişlere ilişkin süreçlerin yönetilmesi ve yürütülmesi, sonuçlandırılması, müşterilerimize siparişleri hakkında güncel bilgi verilmesi, teslimat durumu hakkında SMS ve E-Posta gönderilmesi,
 11. Satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülebilmesi,
 12. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 13. Hukuk işleri, talep ve şikayetlerin takibi ve sonuçlandırılması

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel veriler ve toplanma amaçları, sunulan hizmet ve kurulan sözleşmelere göre değişiklik arz edebilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA PAYLAŞILMAKTADIR?

Kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, Kanun’un 8. ve 9. maddeleri uyarınca ilgili kişilerin izni dahilinde gerçekleştirilmekte ve kural olarak ilgili kişinin onayı olmaksızın kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte Kanun’da sayılan bazı hallerde ilgili kişinin rızası aranmaksızın kişisel verilerin paylaşılabileceği öngörülmüştür.

Bu kapsamda; mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz gereğince, talep edilmesi halinde kişisel verileriniz adli merciiler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır. Ürün ve hizmetlerimizin en iyi şekilde sunulması, sözleşmeden ve mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, verilen hizmetlerin takibi ve denetimi, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, web sitesi-mobil uygulamalarımızın ve sizlere ait kişisel verilerin güvenliğini sağlamak ve üst düzey bir alışveriş deneyimi oluşturmak amaçlarıyla anlaşmalı tedarikçilerimize, hukuk danışmanlarımıza ve iştiraklerimize kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.


KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ YÖNTEMLER İLE TOPLANMAKTADIR?

Kişisel verileriniz; çağrı merkezimiz, kurumsal web sitemiz, mobil sitemiz veya e-posta, SMS veya diğer yollarla ya da ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci süresi içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, web sitemizi ziyaret ettiğiniz esnada sunucularımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları, fiziksel formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanmakta ve depolanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ HUKUKİ SEBEPLERE DAYANILARAK İŞLENMEKTEDİR? 

Kural olarak, kişisel verilerinizin işlenebilmesi için açık rızanızın bulunması gerekmektedir. Açık rıza, belirli ve açık bir konuda ilgili kişinin doğru bir şekilde bilgilendirilmesi ile bu hususta işlem tesisine izin vermesi olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte Kanun’un 5/2 maddesi ile açık rıza bulunmaksızın veri işlenebileceği haller belirtilmiştir. Bu hallerden en az bir tanesinin mevcut olması halinde, ilgili kişinin rızasına başvurmaksızın veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilebilir. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Kanun’un 5/2 maddesinde belirtilen şu hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:

 

1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

2. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

3. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, 

4. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

5. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasıdır.


KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN KANUN KAPSAMINDA HAKLARI NELERDİR? 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri.

1. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Belirtilen haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen e-posta adresimize kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca daha önce bildirilen ve sistemimize kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak gönderebilirsiniz. Aynı zamanda kayıtlı posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgelerle ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Tamara Beauty Shop & Coffee / Gafur Emre ATALAY olarak, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan siz değerli müşterilerimiz, üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz dahil olmak üzere şirketimiz ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. 

Veri Sorumlusu sıfatıyla, kanun gereğince işbu Aydınlatma Metni vasıtasıyla veri işleme faaliyetimiz hakkında sizleri bilgilendirmek, bu kapsamda sahip olduğunuz hakları bildirmek isteriz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLARLA TOPLANMAKTA VE İŞLENMEKTEDİR?

 

Şirketimiz, kişisel verilerinizi Kanuna uygun şekilde aşağıda yer verilen amaçlarla işlemektedir.

 1. Ürün, hizmet alımı ve benzeri işlemleri bizzat veya temsilci aracılığıyla gerçekleştiren müşterilerimizin kimlik bilgilerini teyit etmek,
 2. Elektronik veya fiziki ortamda ilgili kişilerle iletişim sağlamak,
 3. İlgili mevzuat hükümleri ve taraf olunan sözleşmeler gereğince üstlenilen yükümlülükleri yerine getirmek ve yasal haklara başvurmak,
 4. Faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi,
 5. Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verebilmek,
 6. Üyelik kaydını gerçekleştirmek,
 7. Müşterilerimize, web sitesi/mobil uygulamalardaki üyelerimize ve ziyaretçilerimize beklentileri ve istekleri doğrultusunda ilgilenebilecekleri ürünlerimiz ve kampanyalarımız hakkında bilgi verebilmek,
 8. Web sitesi/mobil uygulamalar ve sair surette alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek, müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için bizzat veya anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek, trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak,
 9. Daha güvenli bir alışveriş ortamı sağlamak amacıyla web sitesi/mobil uygulamaların güvenliğini sağlayabilmek,
 10. Web sitesi/mobil uygulamalar ve sair surette oluşturulan siparişlere ilişkin süreçlerin yönetilmesi ve yürütülmesi, sonuçlandırılması, müşterilerimize siparişleri hakkında güncel bilgi verilmesi, teslimat durumu hakkında SMS ve E-Posta gönderilmesi,
 11. Satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülebilmesi,
 12. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 13. Hukuk işleri, talep ve şikayetlerin takibi ve sonuçlandırılması

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel veriler ve toplanma amaçları, sunulan hizmet ve kurulan sözleşmelere göre değişiklik arz edebilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA PAYLAŞILMAKTADIR?

Kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, Kanun’un 8. ve 9. maddeleri uyarınca ilgili kişilerin izni dahilinde gerçekleştirilmekte ve kural olarak ilgili kişinin onayı olmaksızın kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte Kanun’da sayılan bazı hallerde ilgili kişinin rızası aranmaksızın kişisel verilerin paylaşılabileceği öngörülmüştür.

Bu kapsamda; mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz gereğince, talep edilmesi halinde kişisel verileriniz adli merciiler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır. Ürün ve hizmetlerimizin en iyi şekilde sunulması, sözleşmeden ve mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, verilen hizmetlerin takibi ve denetimi, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, web sitesi-mobil uygulamalarımızın ve sizlere ait kişisel verilerin güvenliğini sağlamak ve üst düzey bir alışveriş deneyimi oluşturmak amaçlarıyla anlaşmalı tedarikçilerimize, hukuk danışmanlarımıza ve iştiraklerimize kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.


KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ YÖNTEMLER İLE TOPLANMAKTADIR?

Kişisel verileriniz; çağrı merkezimiz, kurumsal web sitemiz, mobil sitemiz veya e-posta, SMS veya diğer yollarla ya da ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci süresi içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, web sitemizi ziyaret ettiğiniz esnada sunucularımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları, fiziksel formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanmakta ve depolanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ HUKUKİ SEBEPLERE DAYANILARAK İŞLENMEKTEDİR? 

Kural olarak, kişisel verilerinizin işlenebilmesi için açık rızanızın bulunması gerekmektedir. Açık rıza, belirli ve açık bir konuda ilgili kişinin doğru bir şekilde bilgilendirilmesi ile bu hususta işlem tesisine izin vermesi olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte Kanun’un 5/2 maddesi ile açık rıza bulunmaksızın veri işlenebileceği haller belirtilmiştir. Bu hallerden en az bir tanesinin mevcut olması halinde, ilgili kişinin rızasına başvurmaksızın veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilebilir. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Kanun’un 5/2 maddesinde belirtilen şu hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:

 

1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

2. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

3. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, 

4. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

5. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasıdır.


KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN KANUN KAPSAMINDA HAKLARI NELERDİR? 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri.

1. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Belirtilen haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen e-posta adresimize kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca daha önce bildirilen ve sistemimize kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak gönderebilirsiniz. Aynı zamanda kayıtlı posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgelerle ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.

 
Güvenli Alışveriş
Tüm işlemleriniz 256-bit SSL ile korunmaktadır.
Ücretsiz Kargo
350 TL ve üzeri alışverişlerde.
Kolay İade
Ürününüzü 14 gün içinde iade edebilirsiniz.

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Reddet Kabul Et
Whatsapp